18k white gold, Onyx and White Diamonds

18k yellow gold and Onyx

18k yellow gold and Onyx

18k yellow gold, Onyx and Rubi

18k yellow gold, Onyx and Rubi

18k yellow gold, Onyx and Rubi

18k yellow gold, Onyx and White Diamonds

18k yellow gold, Onyx and White Diamonds

18k yellow gold and Onyx

18k yellow gold and Onyx

18k yellow gold and Onyx

18k yellow gold, Onyx and Rose Tourmaline

18k yellow gold, Onyx, White Diamonds and Fancy Diamonds

18k yellow gold, carved Wood and White Diamonds

18k yellow gold, and carved Wood

18k yellow gold, carved Wood, Green Tourmaline and Coral

18k yellow and black gold, carved Wood and Rose and Green Tourmaline

BLACK AND GOLD